PROČITAO-LA SAM I DOBROVOLJNO POTPISUJEM OVO NAPUŠTANJE PRAVA I SLAŽEM SE DA U POTPUNOSTI PREUZIMAM SVE RIZIKE GUBITKA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE (ZBIRNO U DALJEM TEKSTU "ŠTETA PO IMOVINU"), ILI BOLESTI, POVREDA I SMRTNOG ISHODA (ZBIRNO U DALJEM TEKSTU "POVREDE") KOJE EVENTUALNO ZADOBIJEM PRILIKOM MOG UČEŠĆA U DOGAĐAJIMA VEZANIM ZA TRKU " NIKE BELGRADE 10K 2017" (U DALJEM TEKSTU "PROGRAM"). RAZUMEM DA ĆE MOJE UČESTVOVANJE U TOM PROGRAMU, UKLJUČIVATI NAPORNE I POTENCIJALNO OPASNE AKTIVNOSTI, UKLJUČUJUĆI I NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA TRČANJE.

SHVATAM DA POSTOJE RIZICI KOJI SU SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA, TE DA MOGU PRETRPETI ŠTETU PO IMOVINU I/ILI POVREDE PRILIKOM SVOG UČEŠĆA U NJEMU. SHODNO OVOJ IZJAVI, DOBROVOLJNO SAM SAGLASAN-A DA PREUZMEM (U IME SEBE, SVOJIH PREDSTAVNIKA, NASLEDNIKA, ZASTUPNIKA I ROĐAKA)

SVE PREDVIĐENE I NEPREDVIĐENE RIZIKE I OVIM OSLOBAĐAM  I OTPUŠTAM UPRAVU KOMPANIJE SPORT TIME I SVE OSTALE OSOBE I SUBJEKTE VEZANE ZA TAJ PROGRAM, OD SVAKE ODGOVORNOSTI I OD SVIH POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA ŠTETU PO IMOVINU I/ILI POVREDE KOJE MOGU PRETRPETI, BEZ OBZIRA NA UZROK TE ŠTETE PO IMOVINU I/ILI POVREDA.

SVRHA MOG PREUZIMANJA SVIH RIZIKA PO ŠTETU PO IMOVINU I/ILI POVREDE KOJE MOGU PRETRPETI TOKOM OVOG PROGRAMA JE DA BI SE POKRILA SVA ŠTETA PO IMOVINU I/ILI POVREDE IZAZVANE NEMARNIM ILI NEHATNIM DELANJEM, ILI PROPUSTOM DELANJA IZ NEMARA ILI NEHATA. OVA IZJAVA JE PRIMENLJIVA U MERI KOJU DOPUŠTAJU MERODAVNI ZAKONI.

POTVRĐUJEM DA SAM DOBROG ZDRAVLJA I DA NISAM SVESTAN-A NIKAKVIH ZDRAVSTVENIH OGRANIČENJA, KOJA BI NA BILO KOJI NAČIN UTICALA NA MOJE UČEŠĆE U OVOM PROGRAMU, ILI NA BILO KOJI NAČIN UVEĆAVALA RIZIKE KOJI SU SASTAVNI DEO AKTIVNOSTI U OKVIRU OVOG PROGRAMA. TAKOĐE POTVRĐUJEM DA SAM PROČITAO-LA I DA RAZUMEM OVU IZJAVU I DA U POTPUNOSTI PRIHVATAM OVDE IZNEŠENE ODREDBE U SVOJE IME I U IME MOJIH PREDSTAVNIKA, NASLEDNIKA, ZASTUPNIKA I ROĐAKA.

SAGLASAN/A SAM DA SE MOJE FOTOGRAFIJE MOGU KORISTITI ZA POTREBE PROMOCIJE  ‘’NIKE BELGRADE 10K 2017’’, A U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (("SL.GLASNIK RS" 97/08,104/09-DR.ZAKON 68/12-ODLUKA US 107/12)

U TRCI “NIKE BELGRADE 10K 2017” MOGU UČESTVOVATI SAMO LICA KOJA IMAJU 18 ILI VIŠE GODINA. MALOLETNA LICA NE MOGU UČESTVOVATI.